Vedtægter for Rødovre Fotoklub

Stiftende generalforsamling den 30. november 2011

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er RØDOVRE FOTOKLUB.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Rødovre Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Klubbens formål er at danne et fælles forum for fremme af interessen for fotografiet og for udvikling af medlemmernes tekniske og kunstneriske formåen.

Stk. 2. For opnåelse af målsætningen:

(a) arrangerer klubben møder, foredrag, kurser, konkurrencer, ture og udstillinger.
(b) samarbejder klubben med andre fotoklubber, private og offentlige institutioner, myndigheder og virksomheder.
(c) erhverver klubben, i rimeligt omfang i forhold til dens økonomi, faciliteter og udstyr til brug for medlemmerne.

Stk. 3. Klubben kan efter generalforsamlingens beslutning herom indtræde som medlem af den landsdækkende forening Selskabet for Dansk Fotografi (SDF).

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver fotointeresseret der kan tilslutte sig klubbens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet træder først i kraft, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Medlemmerne betaler kontingent som fastsat af generalforsamlingen. Kontingent opkræves i den første måned af kontingentperioden og deles forholdsmæssigt i 4 (kvartal) dele for nye medlemmer. Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde bevilge kontingentfrihed for indtil en kontingentperiode ad gangen.

Stk. 3-1 Kontingentperioden løber fra 1. april (efter generalforsamlingen) til 31. marts det efterfølgende år.

Stk. 4. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Der tilbagebetales ikke kontingent for delperioder. Ved kontingentrestance ophører medlemmets rettigheder i forhold til klubben. Ved restance ud over 2 måneder anses medlemmet udmeldt.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail. Samtidig offentliggøres indkaldelsen på klubbens hjemmeside.

Stk. 3 Alle medlemmer med minimum 3 måneders betalt medlemskab er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent (gældende for den efterfølgende kontingent periode)
6. Godkendelse af budget
7. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
9. Eventuelt

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af dirigenten.

Stk. 6. Forslag om vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før en ordinær generalforsamling og 2 uger før en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal optage forslaget på dagsordenen. Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal distribuere sådanne forslag pr. e-mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling af de fremmødte, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Øvrige beslutninger vedtages med simpelt flertal. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt det kræves af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel.

Stk. 3. Alle medlemmer med minimum 3 måneders betalt medlemskab er møde- og stemmeberettigede på generalforsamling. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

§ 6. Klubbens ledelse

Stk. 1 Klubbens ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden, består af 4 medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode således at:

A. i ulige kalenderår vælges formanden og 1 bestyrelses medlem.
B. i lige kalenderår vælges 3 bestyrelses medlemmer.
C. de 2 suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Valg til disse poster er gældende til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, hvori klubmedlemmer uden for bestyrelsens kreds er repræsenteret, til at varetage afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Der skal afholdes min. 4 bestyrelsesmøder pr. år. Indkaldelse sker pr. e-mail eller brev med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1 medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Klubben tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Kassereren kan tegne klubben i økonomiske forhold. Og kan disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Stk. 3. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.

Stk. 4. Officiel brug af klubbens navn og logo skal høres og godkendes af en enig bestyrelse og kan kun anvendes med skriftlig bekræftelse.

§ 9. Eksklusion

Stk. 1. Såfremt et medlem modarbejder klubbens interesser eller skader dens omdømme, kan medlemmet ekskluderes af klubben på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor sagen er på dagsordenen ved stemmeflertal. Ekskluderede medlemmer oppebærer ikke ret til refusion af kontingent.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af klubben kræver beslutning med 2/3 flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Klubbens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af generalforsamlingen.

§ 11. Datering

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 30. november 2011

- Revideret på generalforsamlingen den 10-4-2012
- Revideret på generalforsamlingen den 11-3-2014
- Revideret på generalforsamlingen den 08-3-2016
- Revideret på generalforsamlingen den 14-3-2017